VOORWOORD

Het document dat u in handen heeft, is het Pedagogisch Project van de onderwijskoepel IPCO en daarmee ook van de Scholengemeenschap ‘Scholen met de Bijbel’. De bestaansreden voor een onderwijskoepel is haar specifieke identiteit, en het is die specifieke identiteit die dit Pedagogisch Project tracht te verwoorden. In dit document wordt onze eigen visie op onderwijs en opvoeding uiteengezet en toegelicht.

Het Pedagogisch Project van de koepel IPCO is hiermee aan zijn tweede editie toe; het eerste Pedagogisch Project werd opgesteld in 1996. Binnen IPCO hadden we al enkele jaren het idee dat dit Pedagogisch Project aan herziening toe was. De inhoud van het eerste Pedagogisch Project stond niet ter discussie; die tekst is het uitgangspunt geweest voor het huidige document. We waren desalniettemin van mening dat de tekst te beknopt was en te weinig inging op de pedagogische aspecten van onze protestants-evangelische benadering. Daarom werd in 2015 een werkgroep in het leven geroepen om deze herziening door te voeren.

Nu het eindresultaat op tafel ligt, willen we onze dankbaarheid uiten aan iedereen die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van dit document. In de eerste plaats willen we een woord van dank richten aan Ruth Nivelle. Zij is verantwoordelijk geweest voor het hele proces van de redactie van de begintekst tot de afwerking van de finale versie van het Pedagogisch Project. Zonder haar zouden we niet staan waar we vandaag staan. Daarnaast bedanken we de Algemeen Secretaris van IPCO, Daniel Hakelbracht, en de Coördinerend Directeur van de Scholengemeenschap, Nicole Meekers. Ook willen we iedereen bedanken voor het meelezen: de directeuren van de afzonderlijke Scholen met de Bijbel, de lokale besturen en de externe lezers Jelle Creemers, Filip de Cavel, Jaap Vergouwe, Monique D’hertefelt en Paul Van Lierop. Tot slot nog een woord van dank aan Kristel Moris en Tinne Luyten voor de prachtige afwerking.

Klik hieronder om meer over
het project te lezen

Download PDF Pedagogisch Project